กิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี

รายละเอียด

               วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่ออยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม